چاپ مقالات منتخب کنفرانس در مجلات معتبر
1400/06/29

به اطلاع شرکت کنندگان محترم "سیزدهمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل تصمیم" می رسانیم که طبق تفاهم نامه امضا شده بین انجمن ایرانی تحلیل پوششی داده ها و مجله علمی ، مقالات منتخب  کنفرانس در مجلات ذیل بدون داوری مجدد به چاپ خواهد رسید.

 در همین راستا با سایر مجلات نیز مشغول مکاتبه هستیم. به زودی اسامی سایر مجلات نیز اعلام خواهد گردید.

 

ADVANCES IN MATHEMATICAL FINANCE AND APPLICATIONS

INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL MATHEMATICS

JOURNAL OF APPLIED RESEARCH ON INDUSTRIAL ENGINEERING

INTERNATIONAL JOURNAL OF DATA EVELOPMENT ANALYSIS

پژوهش های نوین در ریاضی

مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن

مجله تصمیم گیری و تحقیق در عملیات