تمدید زمان ارسال مقالات
1400/06/19

زمان ارسال مقالات تا 12مهر 1400 تمدید شد.

با توجه به درخواست های مکرر شرکت کنندگان محترم  و تصویب شورای سیاست گذاری "سیزدهمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل تصمیم "، زمان ارسال مقالات تا 12 مهر 1400 تمدید شد.