حمایت دانشگاه گیلان از کنفرانس
1400/06/01

دانشگاه گیلان از سیزدهمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل تصمیم در ایران حمایت می کند.