حمایت دانشگاه شیراز از کنفرانس
1400/06/01

دانشگاه شیراز نیز به جمع حامیان  سیزدهمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل تصمیم در ایران پیوست.