حمایت دانشگاه صنعتی شیراز از کنفرانس
1400/06/01

دانشگاه صنعتی شیراز حمایت رسمی خود را از سیزدهمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل تصمیم در ایران اعلام  کرد.