مجوز برگزاری کنفرانس
1400/05/31

اعلام موافقت وزارت علوم تحقیقات و فناوری با برگزاری سیزدهمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل سیستم.