حمایت دانشگاه Prague University of Economics and Business از کنفرانس
1400/05/17

دانشگاه  Prague University of Economics and Business از کشور جمهوری چک نیز به جمع حامیان سیزدهمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل تصمیم در ایران پیوست.