کمیته اجرایی
ahadzade

دکتر مهناز احدزاده نمین

استادیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، شهر قدس، ایران

 

edalat  

دکتر سید احمد عدالت­پناه

استادیار، گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران

mahmoody

دکتر علی محمودی راد

دانشیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان، مسجد سلیمان، ایران

mohammdi

خانم حمیده محمدی

دانشجوی دکتری ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

niroomand

دکتر صادق نیرومند

دانشیار، گروه مهندسی صنایع، مرکز آموزش عالی فیروزآباد، فیروزآباد، فارس، ایران

hilda

دکتر هیلدا صالح

استادیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران