شورای سیاستگذاری
teymoory

دکتر علیرضا امیرتیموری

استاد، گروه ریاضی کاربردی و تحقیق در عملیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

edalat

دکتر سید احمد عدالت پناه

استادیار، گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران

vinche

دکتر عبدالله هادی وینچه

استاد، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، خوراسگان، ایران

hosseinzadeh

دکتر فرهاد حسین زاده لطفی

استاد، گروه ریاضی کاربردی و تحقیق در عملیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

mahmoody

دکتر علی محمودی راد

دانشیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان، مسجد سلیمان، ایران

najafi

دکتر اسماعیل نجفی

استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

nasery

دکتر سید هادی ناصری

دانشیار، گروه ریاضی کاربردی و تحقیق در عملیات، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

hilda

دکتر هیلدا صالح

استادیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

sanee

دکتر مسعود صانعی

دانشیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

محمدرضا شهریاری

دکتر محمدرضا شهریاری

دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران