اهداف کنفرانس

اهداف و محورها

 •  تبادل یافته‌های علمی در حوزه تحلیل پوششی داده‌ها و کاربردهای آن
 •  فراهم آوردن بستری برای تبادل افکار و اندیشه ها میان دانشمندان، پژوهشگران و خبرگان علمی و صنعتی
 •  توسعۀ ارتباط بین دانشگاه با مراکز پژوهشی، ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور
 •  ارائه ی کاربردهای مدل‌های تصمیم‌گیری و ارزیابی عملکرد در برنامه‌ریزی سازمانی و مدیریت اجرایی
 •  ایجاد فضایی برای آشنایی مسئولین، نهادها، شرکت ها و سرمایه گذاران با آخرین دستاوردهای علمی و کاربردی تحلیل پوششی داده ها
 •  ایجاد انگیزه برای تحقیق و پژوهش در میان کارشناسان، اساتید و پژوهشگران جوان

محورهای کنفرانس

 • کاربردهای تحلیل پوششی داده ها
 • تحلیل پوششی داده ها در مراقبتهای بهداشتی (با تاکید ویژه بر COVID-19 )
 • حکمرانی خوب و تحلیل پوششی داده ها
 • هوش مصنوعی و تصمیم گیری
 • داده های بزرگ و تجزیه و تحلیل
 • تجزیه و تحلیل کسب و کار و تحلیل پوششی داده ها
 • اثربخشی مقایسه ای و تحلیل پوششی داده ها
 • داده کاوی و وب کاوی
 • ارزیابی پویا (برخط)
 • تجزیه و تحلیل ارزیابی آینده
 • یادگیری ماشین و تحلیل پوششی داده ها
 • رفع تضاد در تحلیل پوششی داده ها
 • تحلیل تصمیم و تصمیم گیری چند معیاره
 • تحلیل پوششی داده ها و محاسبات نرم
 • تصمیمات اقتصادی و سیستمهای اطلاعاتی
 • محاسبه و ارزیابی سازمانی
 • شبیه سازی و تحلیل پوششی داده ها
 • مدیریت زنجیره تامین و تحلیل پوششی داده ها
 • عدم قطعیت در تحلیل پوششی داده ها