کمیته داوران

کمیته داوری

 

ebrahimnejad

 

دکتر علی ابراهیم نژاد

استاد، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، قائم شهر، ایران

nazila

 

دکتر نازیلا آقایی

دانشیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، اردبیل، ایران

izadikhah

 

دکتر محمد ایزدی خواه

دانشیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

bagherzadah

 

دکتر هادی باقرزاده ولیمی

استادیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام، تهران، ایران

banihashemi

دکتر شکوفه بنی هاشمی

استادیار، گروه ریاضی، کامپیوتر و آمار، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

ali payan

 

دکتر علی پایان

استادیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، زاهدان، ایران

jafar mohammadpour

 

دکتر جعفر پورمحمد

دانشیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

tohidi

 

دکتر قاسم توحیدی

دانشیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

mahdihosseinzadeh

 

دکتر محمد مهدی حسین زاده

استادیار، دانشگاه برگامو، ایتالیا

khodadadi

 

دکتر مریم خدادادی

استادیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ارومیه، ایران

davtalab (1)

 

دکتر مصطفی داوطلب اولیا

استادیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

davoodi

 

دکتر علیرضا داوودی

دانشیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، نیشابور، ایران

darigh

 

دکتر اصغر دریغ

استادیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، پرند، ایران

rahmani

 

دکتر بیژن رحمانی پرچکلایی

استادیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، ایران

rostamin

 

دکتر محسن رستمی مال خلیفه

دانشیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

shabnam

 

دکتر شبنم رضویان

دانشیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

zhiani

 

دکتر حامد ژیانی رضایی

استادیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

 

sabersaati

 

دکتر صابر ساعتی

دانشیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

 

naghishoja

 

دکتر نقی شجاع

دانشیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

mortezashafiei

 

دکتر مرتضی شفیعی

دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

 

hadishirooye

دکتر هادی شیرویه زاد

استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

hilda

دکتر هیلدا صالح

استادیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

sanee

 

دکتر مسعود صانعی

دانشیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

edalat

 

دکتر سید احمد عدالت پناه

استادیار، گروه مهندسی صنایع، موسسه آموزش عالی آیندگاه، تنکابن، ایران

amirgholam

 

دکتر امیر غلام ابری

دانشیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

fallah

 

دکتر محمد فلاح

دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

jolodar

 

دکتر مهدی فلاح جلودار

دانشیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی، آمل، ایران

rezafallah

 

دکتر رضا فلاح نژاد

استادیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم اباد، خرم آیاد، ایران

ghobadi

 

دکتر سعید قبادی

 

استادیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، خمینی شهر، ایران

ghomashi

 

دکتر عباس قماشی

استادیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه،کرمانشاه، ایران

kazemimatin

 

دکتر رضا کاظمی متین

دانشیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

keshavarz

 

دکتر اسماعیل کشاورز

استادیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان، سیرجان، ایران

kord

 

دکتر سهراب کرد رستمی

استاد، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران

gerami

 

دکتر جواد گرامی

استادیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

mahmoody

دکتر علی محمودی راد

دانشیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجد سلیمان،مسجد سلیمان، ایران

mehrabian

 

دکتر سعید محرابیان

استادیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

mostafaei

 

دکتر امین مصطفایی

دانشیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

mozafari

 

دکتر محمدرضا مظفری

دانشیار، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران

najafi (1)

 

دکتر سید اسماعیل نجفی

استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

vinche

دکتر عبداله هادی وینچه

استاد، گروه ریاضی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، خوراسگان، ایران