محورهای کنفرانس

محورهای کنفرانس

 • کاربردهای تحلیل پوششی داده ها
 • تحلیل پوششی داده ها در مراقبتهای بهداشتی (با تاکید ویژه بر COVID-19 )
 • حکمرانی خوب و تحلیل پوششی داده ها
 • هوش مصنوعی و تصمیم گیری
 • داده های بزرگ و تجزیه و تحلیل
 • تجزیه و تحلیل کسب و کار و تحلیل پوششی داده ها
 • اثربخشی مقایسه ای و تحلیل پوششی داده ها
 • داده کاوی و وب کاوی
 • ارزیابی پویا (برخط)
 • تجزیه و تحلیل ارزیابی آینده
 • یادگیری ماشین و تحلیل پوششی داده ها
 • رفع تضاد در تحلیل پوششی داده ها
 • تحلیل تصمیم و تصمیم گیری چند معیاره
 • تحلیل پوششی داده ها و محاسبات نرم
 • تصمیمات اقتصادی و سیستمهای اطلاعاتی
 • محاسبه و ارزیابی سازمانی
 • شبیه سازی و تحلیل پوششی داده ها
 • مدیریت زنجیره تامین و تحلیل پوششی داده ها
 • عدم قطعیت در تحلیل پوششی داده ها